Šī vietne izmanto cookies datu uzglabāšanai. Turpinot izmantot vietni, Jūs piekrītat darbam ar šiem failiem.
Pieņemt
 

Privātuma Politika
Klientu Privātuma Politika

Politika
Šī Privātuma politika (turpmāk “Politika”) sniedz informāciju par to, kāpēc Сonway Container Solutions SIA apkopo, izmanto vai kopīgo jūsu personas datus saistībā ar jūsu kā klienta attiecībām ar Сonway Container Solutions SIA. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku.

1. DATU PĀRZINIS

Jūsu personas datu pārzinis atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem ir Сonway Container Solutions SIA (turpmāk saukts “Conway”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”). Conway ir atbildīgs par to, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šai Politikai un piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Datu pārziņa kontaktinformācija:

Conway Container Solutions SIA
Juridiskā adrese: Rīga, Martas Rinkas iela 7 - 47, LV-1015
Reģistrācijas numurs, datums: 40203131241, 16.03.2018
Tālr. +371 67885083

Datu aizsardzības speciālista vai par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:
Adrese: Rīga, Baznīcas iela 31 - 13, LV-1010, Latvija

2. PERSONAS DATU VĀKŠANA

Mēs varam vākt jūsu personas datus dažādos veidos, kas minēti turpmāk. Kopumā personas datus, ko mēs apstrādājam, jūs mums sniedzat, kad īrējat no mums aprīkojumu vai kad citādi sadarbojaties ar mums (piemēram, aizpildot mūsu tiešsaistes formas vai apmeklējot mūsu klientu apkalpošanas centrus). Tāpat mēs varam vākt personas datus no ārējiem avotiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem. Personas dati, ko mēs vācam, ietver, piemēram, šādas datu kategorijas:

• vispārīgi personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods, identifikācijas dokumenta dati, PVN numurs;
• kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs. No korporatīvajiem klientiem mēs varam vākt informāciju, kas saistīta ar jūsu amatu un kontaktinformāciju uzņēmumā, ko jūs pārstāvat, kā arī informāciju par jūsu pilnvarojuma (pārstāvības) tiesībām;
• informācija, kas saistīta ar klientu attiecībām, piemēram, klienta saziņa, klienta kontaktinformācija un sniegtās atbildes, atsauksmes un pētījumi par mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, rēķinu un kredītu informācija, informācija par īres aprīkojumu par jūsu noslēgtā līguma detaļām;
• valodas iestatījumi;
• maksātnespējas novērtējuma un parādsaistību dati (ieskaitot parādsaistību sākuma un beigu datumu, parāda apjomu, objekta adreses un citus datus, ko saņemam no parādu atgūšanas vai kredītinformācijas uzņēmumiem); un
• korespondences vai citus datus, kas radīti līguma izpildes ietvaros.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam personas datus šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārējā datu aizsardzības regula) 6.pantā noteiktajiem mērķiem: 1. punkta a) apakšpunkts (datu subjekta piekrišana), b) apakšpunkts (līguma izpildei vai pirmslīguma pasākumiem), c) apakšpunkts (lai izpildītu datu pārziņa juridisko pienākumu) un f) (saskaņā ar datu pārziņa leģitīmajām interesēm).

1. Pakalpojumu sniegšana un klientu attiecību pārvaldība

Jūsu personas datu vākšanas galvenais mērķis ir sniegt jums mūsu pakalpojumus, izpildīt līgumu vai sagatavot līgumu, un pārvaldīt un uzturēt klientu attiecības starp mums un jums/uzņēmumu, ko jūs pārstāvat kā vadītājs, darbinieks, pārstāvis vai jebkādā citā veidā. Šajā gadījumā personas datu apstrāde ir balstīta uz līgumu starp jums un mums, vai arī uz mūsu leģitīmajām interesēm, ja līgums ir starp uzņēmumu, ko jūs pārstāvat, un mums. Mēs esam apņēmušies apstrādāt jūsu personas datus šim mērķim piemērotā, godīgā un efektīvā veidā.

2. Mārketings

Mēs varam jums nosūtīt e-pasta ziņojumus, lai informētu jūs par mūsu pakalpojumu jaunumiem, lūgtu jūsu atsauksmes vai sniegtu jums citu būtisku informāciju par mūsu pakalpojumiem. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses sniegt jums atbilstošu informāciju par Conway un reklamēt mūsu pakalpojumus, kā arī uzlabot mūsu pašreizējo biznesa modeli. Jūs varat atteikties no mārketinga komunikācijas jebkurā laikā. Ja piemērojamie tiesību akti paredz, ka jūsu personas datu apstrādei mārketinga paziņojumu nosūtīšanai ir nepieciešama piekrišana, mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

3. Pakalpojumu izstrāde un informācijas drošība

Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un izstrādātu jaunus pakalpojumus. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt, ka mums pieejama pietiekama un atbilstoša informācija, lai attīstītu mūsu pakalpojumus.

4. Ar rēķiniem saistītie dati

Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu mūsu saistības atbilstoši piemērojamiem grāmatvedības un nodokļu tiesību aktiem. Šajos gadījumos personas datu apstrāde ir balstīta uz obligātiem tiesiskiem pienākumiem, atbilstoši kuriem mums jāuzglabā atsevišķi dati grāmatvedības nolūkos.

5. Dati saistībā ar maksātspējas novērtēšanu un parādu atgūšanu

Mēs arī apstrādājam jūsu personas datus, lai novērtētu jūsu vai jūsu pārstāvētā uzņēmuma maksātspēju. Mēs arī veicam šo novērtējumu ar mērķi, lai pārvaldītu informāciju par jūsu parādsaistībām pret mums un par jūsu maksātspējas potenciālu. Ja mūsu rēķini nav laikus apmaksāti vai mūsu iekārtas netiek atdotas atpakaļ noteiktajā termiņā, mēs varam apstrādāt personas datus, lai publiskotu attiecīgu informāciju jebkādā parādnieku reģistrā vai datu bāzē (piemēram, SIA “Lursoft” datu bāzē “Klientu portfelis”, SIA “Balt Risk” datu bāzē “RiskNet”), sniegtu informāciju juridisko pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi veicināt parāda atgūšanas procesu. Šādos gadījumos personas datu apstrādes pamats ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt, ka mums ir iespējas turpināt mūsu uzņēmējdarbību, kā arī nodrošināt mūsu uzņēmuma interešu aizsardzību, un mūsu tiesiskās intereses saņemt samaksu par saviem pakalpojumiem.

6. Dati saistībā ar juridiskām prasībām

Ja nepieciešams, mēs varam apstrādāt personas datus, lai nodrošinātu savas leģitīmās intereses nodibināt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām, kas radušās no starp mums un jums, vai starp mums un jūsu pārstāvētā uzņēmuma noslēgtā līguma.

4. PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA

Mēs varam atklāt personas datus trešajām personām:

• kad to atļauj vai pieprasa tiesību akti, piemēram, lai atbildētu uz kompetentu iestāžu pieprasījumiem, vai saistībā ar tiesvedību;
• kad mūsu uzticamie pakalpojumu sniedzēji sniedz mums pakalpojumus mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem. Mēs kontrolēsim un vienmēr atbildēsim par jūsu personas datu izmantošanu;
• kad nepieciešams, lai veicinātu parāda atgūšanas procesu; lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir tiesības nodot personas datus uzņēmumiem, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus, sākot no brīža, kad jūs pārkāpjat starp mums noslēgtā līguma noteikumus;
• ja esam iesaistīti visu vai daļas mūsu aktīvu apvienošanā, iegādē vai pārdošanā; un
• kad labā ticībā mēs uzskatām, ka datu atklāšana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsardzībai, jūsu vai citu personu drošībai, lai izmeklētu krāpniecības gadījumus vai atbildētu valsts iestāžu pieprasījumam.
Konkrētāk, mēs varam atklāt personas datus:

• mūsu darbiniekiem, kas ir atbildīgi par sadarbību ar klientu un attiecību uzturēšanu, kā arī tiem darbiniekiem, kas pilda grāmatvedības, IT uzturēšanas, biznesa analīzes un biznesa plānošanas funkcijas;
• mūsu IT sistēmas piegādātājiem un pārziņiem, ko mēs izmantojam, lai nodrošinātu savu klientu attiecību uzturēšanu;
• Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts iestādēm, kad tādu datu nodošanu prasa likums;
• bankām;
• mūsu datu apstrādātājiem un citām personām, kas saistītas ar līguma izpildi;
• personām, kas palīdz mums īstenot mūsu no līguma noteikumiem izrietošās tiesības (personām, kas nodrošina parādu piedziņas un atgūšanas pakalpojumus, juridiskām personām, konsultantiem, tiesām, kredītu informācijas uzņēmumiem, u.c.);
• potenciālām apvienošanās, iegūšanas, vai visu vai daļas mūsu aktīvu pārdošanas darījumu pusēm.

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES/EEZ

Mēs nenododam jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

6. SĪKDATNES

Tāpat mēs izmantojam sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes mūsu tīmekļa vietnē www.conwaycs.com. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas nonāk jūsu ierīcē un kuru mērķis ir apkopot un atcerēties noderīgu informāciju, lai paaugstinātu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu. Tāpat mēs varam izmantot sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes statistikas nolūkos, lai apkopotu anonīmu statistiku attiecībā, piemēram, uz tīmekļa izmantošanu, kas ļauj mums saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni, un uzlabot lietotāju pieredzi. Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas neatļautu sīkdatņu izmantošanu, ierobežot to izmantošanu vai izdzēst sīkdatnes no pārlūka. Taču sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, tāpēc sīkdatņu izmantošana var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

7. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

Jūsu personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus vai saskaņā ar piemērojamo likumu. Lielākā daļa jūsu personas datu tiks saglabāti klientu attiecību ar Conway laikā. Daļa personas datu var tikt saglabāti arī pēc klientu attiecību beigām, ja to pieprasa vai atļauj nacionālie tiesību akti. Piemēram, mēs saglabāsim ar grāmatvedību saistītus dokumentus, tādus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus vai dokumentus, kas pierāda mūsu pakalpojumu sniegšanu grāmatvedības izpratnē 5 vai pat 10 gadus (piemēram, nomas līguma kopiju, rēķinus), atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām. Kad jūsu personas datu saglabāšanu vairs nepieprasa tiesību akti vai jebkuras personas tiesības vai pienākumi, mēs jūsu personas datus dzēsīsim.

8. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam. Jūs varat piekļūt, labot, atjaunināt, mainīt vai dzēst savus personas datus jebkurā laikā. Taču, lūdzu, ievērojiet, ka atsevišķa informācija ir pilnīgi nepieciešama, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus, kā arī tās nepieciešamību var noteikt tiesību akti. Tādējādi šādus personas datus jūs nevarēsiet dzēst.

Jums ir tiesības iebilst pret atsevišķu datu apstrādi. Tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti, jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi.

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, bieži izmantotā un nolasāmā formātā un nodot savus personas datus citam datu pārzinim tiktāl, ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti.

Mēs cienām jūsu tiesības nebūt vienīgi automātiskās datu apstrādes rezultātā pieņemtu lēmumu subjektam, ieskaitot profilēšanu, jo Conway vārdā gala lēmumus vienmēr pieņem cilvēks.

Lūdzu, nosūtiet mums iepriekš minētos pieprasījumus uz https://www.conwaycs.com/lat.

Ja jūs uzskatāt, ka veids, kā mēs strādājam ar jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu nacionālajai datu aizsardzības iestādei ES/EEZ. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.

9. DROŠĪBA

Mēs veicam atbilstošus drošības pasākumus (tajā skaitā fiziskus, elektroniskus un administratīvus), lai novērstu personas datu zudumus, iznīcināšanu, nepareizu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi, vai atklāšanu. Piemēram, mēs piešķiram ierobežotu piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotiem darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kam informācija nepieciešama darba gaitā. Lūdzu, ievērojiet, ka, lai arī mēs cenšamies nodrošināt atbilstošu drošības pasākumu veikšanu attiecībā uz personas datiem, neviena drošības sistēma nevar novērst visus potenciālos drošības pārkāpumus.

10. IZMAIŅAS POLITIKĀ

Mēs laiku pa laikam esam tiesīgi mainīt šo Politiku. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas šajā Politikā, mēs jūs par to informēsim mūsu tīmekļa vietnē www.conwaycs.com, kur jūs varēsiet atrast pēdējo šīs Politikas versiju.

11. SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums radušies jautājumi par šo Politiku vai jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot vietni: https://www.conwaycs.com/lat.
Reģistrācijas numurs: 40203131241
Ofisa adrese: Parker's, Krisjana Valdemara 41A-2, Rīga, LV-1010, Latvija
Juridiskā adrese: Antonijas iela 17A-5, LV-1010, Riga, Latvia
Uz augšu
Izvēlne
Mūsu pakalpojumi
Papildu
Conway Container Solutions SIA
© Conway Container Solutions SIA. Visas tiesības ir aizsargātas
Aizpildiet veidlapu, un mēs sazināsimies ar jums 5 minūšu laikā.
Vai ir palikuši jautājumi?
Tālrunis
Pasts